Wolfskuilseweg 29 te Nijmegen

Zonne-energiesysteem EIG Muziekwinkel 
Wolfskuilseweg 29, 6542 JB te Nijmegen

  • 5000WP nominaal vermogen.
  • 20x250WP Monopanelen fabr. BYD type afm. 1580x808x45mm.
  • Montage systeem platte dak fabr. Schletter
  • 2x Omvormer fabr. Omnik type Omniksol 1.5k-TL (transformer loze)
    met external Wifi, t.b.v. zonnepanelen op hellend dak. 
  • 1x Omvormer fabr. Omnik type Omniksol 1.0k-TL (transformer loze)
    met external Wifi, t.b.v. zonnepanelen op platte dak dakkapel. 

Naar boven